Sonntag, 13. Januar 2013

Australia in VietnamEMBASSY ACTIVITY - Đại sứ Hugh Borrowman gặp 

Tổng giám mục giáo phận Hà Nội 


Là một phần trong chương trình của cuộc họp 

các nhà lãnh đạo tôn giáo Việt Nam, Đại sứ 

Borrowman gặp Tổng giám mục Công giáo Nguyễn 

Văn Nhơn tại Hà Nội vào ngày 06 tháng 1.
-------------
EMBASSY ACTIVITY - Ambassador Hugh Borrowman 

meets the Archbishop of Hanoi

As part of a program of meeting Vietnamese 

religious leaders, Ambassador Borrowman met 

Catholic Archbishop Nguyen Van Nhon in Hanoi 

on 6 January. 


Foto: EMBASSY ACTIVITY - Đại sứ Hugh Borrowman gặp Tổng giám mục giáo phận Hà Nội 

Là một phần trong chương trình của cuộc họp các nhà lãnh đạo tôn giáo Việt Nam, Đại sứ Borrowman gặp Tổng giám mục Công giáo Nguyễn Văn Nhơn tại Hà Nội vào ngày 06 tháng 1.
-------------
EMBASSY ACTIVITY - Ambassador Hugh Borrowman meets the Archbishop of Hanoi

As part of a program of meeting Vietnamese religious leaders, Ambassador Borrowman met Catholic Archbishop Nguyen Van Nhon in Hanoi on 6 January.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen