Sonntag, 15. Juni 2014
BILL NUMBER: SCR 85 INTRODUCED
 BILL TEXT

INTRODUCED BY  Senator Correa

            FEBRUARY 20, 2014

  Relative to the Viet Dzung Human Rights Memorial Highway.


 LEGISLATIVE COUNSEL'S DIGEST


SCR 85, as introduced, Correa. Viet Dzung Human Rights Memorial
Highway.

This measure would designate a specified portion of State Highway Route 39 (Beach Boulevard) in the County of Orange as the Viet Dzung
Human Rights Memorial Highway. 

The measure would request the Department of Transportation to determine the cost for appropriate signs showing this special designation and, upon receiving donations from nonstate sources covering that cost, to erect those signs.
Fiscal committee: yes.

WHEREAS, Prior to his death in December 2013, at the age of 55 years, Viet Dzung was a recognized musician, songwriter, emcee, community leader, and an ardent voice for freedom, humanrights, and democracy, particularly in Vietnam; and   

WHEREAS, Viet Dzung was born in Saigon, Vietnam, on September 8, 1958, to a former member ofparliament and a school teacher; and
  
WHEREAS, After the end of the Vietnam War, he fled to Singapore before moving to the United States in 1976 and being reunited with his 
family; and

WHEREAS, Viet Dzung's father served honorably as a South Vietnamese military police officer and suffered at the hands of a communist government as a prisoner in a concentration camp  for seven years, and his mother struggled   every day to support her family in postwar Vietnam; and

WHEREAS, Drawing strength from his family's refugee experience, Viet Dzung was a champion involved in and leading the Vietnamese American community to honor the Vietnamese culture and to celebrate, defend, and press for freedoms both here and in Vietnam; and

WHEREAS, Viet Dzung was instrumental as an organizer and emcee for the annual Black April Commemoration at the Vietnam War Memorial in
the City of Westminster to honor United Statesand South Vietnamese veterans and the soldierswho sacrificed their lives for freedom during the Vietnam War; and

WHEREAS, Viet Dzung reached out to and    involved thousands of Vietnamese Americans, including performers, singers, students,
business owners, religious leaders, and nonprofit leaders, as a daily voice on Radio Bolsa every morning providing news and public service
announcements to the largest Vietnamese American community in the United States; and
WHEREAS, Viet Dzung, whose real name was Nguyen Ngoc Hung Dung,was respected in Little   Saigon and worldwide for his dedication to
the Vietnamese refugee community and his   commitment to fighting for human rights, religious freedom, and democracy in Vietnam; and

WHEREAS, Thousands of people have been inspired by Viet Dzung's activism, music, and art throughout his meaningful life; and
  
WHEREAS, Viet Dzung's life serves as an example of how one person can have a positive impact on those around him and his community; now, therefore, be it
Resolved by the Senate of the State of California, the Assembly thereof concurring, That the Legislature hereby designates the
portion of State Highway Route 39 (Beach Boulevard) between State Highway Route 405 and Talbert Avenue in the County of Orange as the

Viet Dzung Human Rights Memorial Highway; 

and be it further
Resolved, That the Department of Transportation is requested to determine the cost of appropriate signs, consistent with the signing
requirements for the state highway system, showing this special designation and, upon receiving donations from nonstate sources
sufficient to cover the cost, to erect those signs; and be it further

Resolved, That the Secretary of the Senate transmit copies of this resolution to the Department of Transportation and to the author for
appropriate distribution.        

                          
TIN VUI: XA LỘ MANG TÊN VIỆT DZŨNG TẠI CALIFORNIA - NGHỊ QUYẾT SCR 85 CỦA CALIFORNIA ĐÃ ĐƯỢC CHÍNH THỨC THÔNG QUA.
(*) Vì chưa thấy ai dịch sang tiếng Việt cho mọi người hiểu, Thùy Trang xin mạn phép dịch nhanh Nghị Định nầy, chắc chắn sẽ có nhiều sơ sót khi chuyển ngữ, xin các bạn bỏ qua cho ...
NGHỊ QUYẾT SỐ: SCR 85 GIỚI THIỆU - BILL TEXT Được giới thiệu bởi Thượng nghị sĩ Lou Correa.
Ngày 20 tháng 2 năm 2014
Liên quan đến XA LỘ TƯỞNG NIỆM NHÂN QUYỀN Việt Dzũng.
LẬP PHÁP TƯ VẤN SƠ LƯỢC SCR 85, như đã giới thiệu, Correa. Xa Lộ Tưởng Niệm Nhân Quyền Việt Dzũng
Công Trình này sẽ chỉ định một đoạn trên lộ Tuyến đường 39 (Beach Boulevard) ở Quận Cam sẽ trở thành Xa Lộ Tưởng Niệm Nhân Quyền Việt Dzũng. Công Trình này đòi hỏi Sở Giao thông vận tải xác định chi phí cho các bản tên đường chỉ đến khu vực đặc biệt này và khi nhận được sự đóng góp giúp đỡ từ các nguồn ngoài tiểu bang để trả chi phí đó, cho việc xây dựng các Bản tên đường.
Ủy ban tài chính: Đồng ý.
XÉT RẰNG, Trước khi ông qua đời vào tháng 12 năm 2013, ở tuổi 55, Việt Dzũng được biết đến là một nhạc sĩ, sáng tác, xướng ngôn, lãnh đạo cộng đồng, và một tiếng nói nồng nàn cho tự do, nhân quyền, và dân chủ, đặc biệt là ở Việt Nam; và
XÉT RẰNG, Việt Dzũng sinh ra tại Sài Gòn, Việt Nam, ngày 08 tháng 9, Năm 1958, một cựu thành viên của ủy ban giáo dục và là một giáo viên trung học; và
XÉT RẰNG, Sau khi kết thúc chiến tranh Việt Nam, ông đã vượt thoát sang Singapore trước khi đến Mỹ vào năm 1976 và được đoàn tụ với gia đình; và
XÉT RẰNG, Thân sinh của Việt Dzũng phục vụ như là một Sĩ quan quân cảnh được vinh danh của miền Nam VN và phải chịu đựng dưới bàn tay thô bạo của Chính quyền cộng sản, và là một tù nhân trong một trại tập trung trong bảy năm, và mẹ ông phải vật lộn hàng ngày để hỗ trợ gia đình sau chiến tranh Việt Nam kết thúc; và
XÉT RẰNG, Nối tiếp sức mạnh từ những kinh nghiệm của gia đình tị nạn, Việt Dzũng là một nhà tiên phong, tham gia hàng đầu trong cộng đồng người người Mỹ gốc Việt để tôn vinh văn hóa Việt Nam và để phổ biến, bảo vệ, và thúc đẩy các quyền tự do cả hai nơi, ở đây và tại Việt Nam; và
XÉT RẰNG, Việt Dzũng là rường cột như một nhà tổ chức và MC cho các Lễ Tưởng Niệm Tháng Tư Đen hàng năm tại Đài tưởng niệm chiến tranh Việt Nam trong Thành Phố Westminster để vinh danh cựu chiến binh Hoa Kỳ và miền Nam Việt Nam và những người lính đã hy sinh mạng sống của họ cho tự do trong cuộc chiến tranh tại Việt Nam; và
XÉT RẰNG, Việt Dzũng đã vươn trải đến và liên kết tham gia với hàng ngàn Người Mỹ gốc Việt, diễn viên, ca sĩ, sinh viên, chủ doanh nghiệp, các nhà lãnh đạo tôn giáo, và các nhà lãnh đạo tổ chức phi lợi nhuận, như tiếng nói hàng ngày trên Radio Bolsa vào mỗi buổi sáng truyền tải tin tức và dịch vụ công cộng, gửi thông báo đến cho cộng đồng người Mỹ gốc Việt lớn nhất ở Hoa Kỳ; và
XÉT RẰNG, Việt Dzũng, tên thật là Nguyễn Ngọc Hùng Dũng, được kính nể ở Little Saigon và trên toàn thế giới cho sự cống hiến của mình cho cộng đồng tị nạn Việt Nam và luôn gắn bó đấu tranh cho nhân quyền, tự do tôn giáo và dân chủ tại Việt Nam; và
XÉT RẰNG, hàng ngàn người đã cảm mến Việt Dzũng qua các hoạt động, âm nhạc, nghệ thuật và trong suốt cuộc đời đầy ý nghĩa của mình; và
XÉT RẰNG, cuộc sống của Việt Dzũng phục vụ như một ví dụ về nhân cách một người có thể có một tác động tích cực lên trên những người xung quanh và cộng đồng của mình; bây giờ, như là, bước kế tiếp
Giải quyết của Thượng viện tiểu bang California, hội đồng đáp án đồng tình, rồi cơ quan lập pháp sẽ hướng dẫn, chỉ định phần của xa lộ Route 39 (Beach Boulevard) giữa Đường cao tốc Route 405 và Talbert Avenue ở Quận Cam sẽ là XA LỘ TƯỞNG NIỆM NHÂN QUYỀN Việt Dzũng; và có thể kế tiếp
Quyết định, yêu cầu Sở Giao thông vận tải xác định chi phí của các bản tên đường thích hợp, phù hợp với việc bản hiệu đạt yêu cầu cho hệ thống đường cao tốc quốc gia, chỉ đến nơi đặc biệt này và qui trình khi nhận được sự đóng góp từ các nguồn ngoài tiểu bang dư đủ để trang trải chi phí, để xây dựng các bản hiệu; và có thể là bước kế tiếp
Quyết định, thư ký của Thượng viện chuyển các bản sao này Nghị định nầy cho Sở Giao thông vận tải và cho các nơi trách nhiệm để phân phối một cách thích hợp.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen